หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศน์ศรี  เสมียนเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   21 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Edith Cowan Universty   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    student Exchange program
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    14 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนำนักศึกษาปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติจำนวน 8 คนและปริญญาตรีจำนวน 1 คนศึกษาดูงานด้าน health care service system ของเมือง perth ประเทศออสเตรเลีย และจัดการเรียนรายวิชา global health issues นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพและการจัดการด้านการแก้ปัญหาสุขภาพที่ทันสมัยและได้เรียนรู้ Life style & living style ของบุคคลในวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. พัฒนาการดูแลสุขภาพในสถานบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน

2. ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปรับปรุงระบบสุขภาพให้มีความทันสมัย

3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถนำไปสู่การจัดการในการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. พัฒนาแนคิดการวางแผนระบบสุขภาพที่บ้านศาลาบางปู

2. สร้างมาตรฐานการดูแลและระบบเครือข่ายการดูแลที่มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th