หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   09 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุน กท.วิทยาศาสตร์ฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

สาขา เคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอุตสาหกรรม 5 คน 4 ทุน

สาขา เคมี Molecular chemistry, Synthetic chemistry,เน้น Bio-organic chemistry 2 คน 2 ทุน    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มีทุนของเคมี สำหรับ มวล.  1 ทุน (สมัครจบ เคมีศึกษา จึงไม่ตรงสาขา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ต้องมีการสัมภาษณ์ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th