หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   26 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบัง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

การเดินทางไปประเทศจีนของคณะ

ความคืบหน้าของทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์

การเตรียมเดินทางไปมหาวิทยาลัยจำปาสัก

การจัดโครงการวิทยาศาตร์ในงาน วทท33

พรบ.วิทยาศาสตร์ของกท.วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รายละเอียด0ข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th