หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ไพศาล  พุมดวง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   04 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   09 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิชาการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การติดตั้งและบำรุงรักษา TOT ADSL
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาแก้ปัญหา TOT ADSL   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้เกี่ยวกับระบบ ADSL การให้บริการ ADSL  ของ TOT

หลักการทำงานของโครงข่าย ADSL การทดสอบสัญญาณ  การวัดค่าความเร็วในการส่งข้อมูล  การติดตั้งค่า configurations Modem ADSL   การแก้ปัญการจากการใช้งาน ADSL ไม่ได้  การใช้เครื่องมือวัดค่าสัญญาณ ADSL  รวมถึงการนำโครงข่าย ADSL ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูล่างๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ในการติดตั้งให้บริการระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กลุมอาคารบ้านพักบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th