หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนิต  สมพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   04 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนยส่งเสริมอุตสาหกรรม เขต11 จ.สงขลา   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรม(คลัสเตอร์)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

     การไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูป จ.นครศรีธรรมราชในฐานะที่ได้ผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นมาโดยใช้แนวคิดของการรวมตัวแบบคลัสเตอร์ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต11 จ.สงขลาในปีที่แล้วและปีนี้ทางศูนย์ฯได้ประสานความร่วมมือมาและได้จัดกิจกรรมแผนงานตามกรอบข้อเสนอแผนงานโครงการของคลัสเตอร์ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายทั้งความร่วมมือกันเองในระหว่างผู้ประกอบการและความร่มมือของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมคราวนี้ทางศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรมเป็นผู้ประสานดำเนินการเองทั้งหมดรวมถึงการออกแบบการไปดูกิจกรรมต่างๆซึ่งได้ประสานความร่วมมือผ่านทางเครือข่ายในหน่วยงานของศูนยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆทั้งภาคใต้ตอนบน จ.สุราษฏร์ธานีที่ได้ดูประสบการณ์การรวมตัวเป็นเครือข่ายของ อุตสาหกรรม ไม้ยางพารา แปรรูป จ.สุราษฏร์ธานีรวมถึงศูนย์ส่งเสริมในภาคตะวันตกจ.สุพรรณบุรีที่ได้ประสานให้ดู เครือข่ายผักแปรรูป(ข้าวโพดฝักอ่อน)จ.สุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมภาคตะวันออกได้ไปดูการรวมตัวเป็น เครือข่ายไม้ผลแปรรูป(มะม่วงแปรรูป) เครือข่าย อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์)ไม้ยางพาราจ.ฉะเชิงเทราและเครือข่ายอาหารทะเลแปรรูป จ.ชลบุรี

    ทั้งนี้โดยมีรูปแบบของการไปเยี่ยมชมกิจการการฟังรายงานการสรุปการพูดคุยซักถามและการดูกระบวนการผลิตจริงรวมถึงการพูดคุยในประเด็นการรวมตัวเป็นเครือข่ายและผลของการดำเนินงาน ผลการเชื่อมโยง/ประสบการณ์,บทเรียนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการเชื่อมโยงการประสานงานกับเครือข่ายอาหารทะเลแปรรูป จ.นครศรีธรรมราชในโอกาสต่อไป

   นอกจากนี้ในระหว่างการไปดูงานในแต่ละที่นั้นนอกจะจะได้มีโอกาสพูดคุยซักถามความรู้และประสบการณ์ของผู้สรุปบรรยายแล้วยังมีการมาสรุปกันภายในกันเองอีกครั้งว่าใครได้ประสบการณ์แง่มุมอะไรบ้างสำหรับแต่ละที่และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 -การประยุกต์ใช้ความรู้จากการร่วมมือกับหน่วยสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจตามนโยบายและแนวคิดเชิงนโยบายต่างๆต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่เป็นจริงในสภาพของความพร้อมของแต่ละที่ซึ่งพื้นฐานของกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงความพร้อมในส่วนทีมงานของเราเองด้วยจากที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการกับโรงงานขนาดใหญ่ได้จึงหันมาประสานและร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนซึ่งทำให้สามารถนำแนวคิดมาปรับได้บางส่วนกับวิสาหกิจและจะต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้ได้ในโอกาสต่อไปที่จะได้ประสานความร่วมมือกันอีก

-จากประสบการณ์ของแต่ละที่ส่วนใหญ่มักจะได้ข้อสรุปว่าตลาดจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญของผู้ประกอบการ การมีจุดเริ่มต้น การเรียนรู้ การปรับตัว การให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ และการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาด การจัดและบริหารทีมงานการประสานและบริหารความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งภายในเครือข่ายรวมถึงกับผู้สนับสนุน และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยซึ่งแต่ละที่ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ของสุราษฏร์ธานีภาวะผู้นำของเจ้าของกิจการ(คุณประสงค์ บุญประสงค์)ซึ่งเป็นผู้ที่หลายฝ่ายในพื้นที่ให้การยอมรับมีแนวคิดที่ส่งสริมให้เกิดการรวมตัวและเห็นประโยชน์ของการวมตัวรวมถึงการมีผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในบทบาทของคลัสเตอร์(คุณพิษณุ หุตวัตน์)ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีแนวคิดที่เปิดกว้างจึงสามารถเป็นตัวหลักและเป็นที่พึ่งพิงให้กับโรงงานอื่นๆที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันในคลัสเตอร์นี้และ จุดเด่นของบริษัท แอคโกรออน ทีมงานผู้ประกอบการแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อน เป็นผู้ที่สามารถทำให้เห็นภาพของการเป็นผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการคิดเชิงกลยุทธและการพัฒนาช่องทางและโอกาสใหม่ๆได้เสมอและการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในจังหวัด(เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และที่สำคัญ ในเรื่องของหัวใจนักสู้อย่างคุณชัยพรของบริษัทวรพร ผู้ผลิตมะม่วงแปรรูปรายใหญ่ที่ส่งออกไปหลายประเทศและเป็นรายใหญ่ที่ส่งออกมะม่วงแปรรูปไปประเทศจีนก็ได้จุดประกายไฟการไม่ยอมแพ้อุปสรรคให้กับคณะที่ไปดูได้อย่างมากแม้ขนาดการประกอบการจะแตกต่างกันออกไปและในส่วนของอาหารทะเลแปรรูป ที่ชลบุรีในส่วนของแม่นุ้ยจะมีความใกล้เคียงที่สุดสำหรับฐานประสบการณ์ของคณะที่ไปเยี่ยมชมซึ่งในส่วนนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทั้งกระบวนการทำการตลาด การผลิต การควบคุมคุณภาพ และโดยเฉพาะจุดเด่นในเรื่องของการออกแบบ บรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจและการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอยู่ตลอดเวลาด้วย รวมถึงการประสานหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามาชิกสนใจจะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองในโอกาสต่อไปด้วย

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-กลุ่มที่ได้ประโยชน์ที่จะมาสานต่อได้เช่นกลุ่มปลาดุกร้า ตำบลท่าซักที่สนใจเทคโนโลยีอบแห้งด้วยลมร้อนนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับคลีนิคเทคโนโลยีมวล.ได้ซึ่งจะได้ประสานดำเนินการต่อไป.

-จะมีการสานต่อเครือข่ายอาหารทะเลแปรรูปจ.นครศรีธรรมราชด้วยการประชุมสรุปผลการไปดูงานการปรับขบวนการภายในของเครือข่ายเองและค้นหารูปแบบแนวทางการดำเนินงานในโอกาสต่อไปของเครือข่ายและการจัดประชุมกันต่อเนื่องเดือนละครั้งรวมถึงการคิดค้นการหากิจกรรมและโครงการนำร่องร่วมกันในโอกาสต่อไปและการประชุมในคราวต่อไปจะประชุมวันที่15ก.ค2550ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งห่างหายไปหลังจากที่จบโครงการแล้วโดยจะเริ่มกันใหม่ที่นี่อีกครั้งและคราวต่อไปจะได้ประสานโดยอาจมีการหมุนเวียนกันลงไปพูดคุยตามฐานพื้นที่ของสมาชิกแต่ละกลุ่มไปทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมของสมาชิกด้วยทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนเสริมซึ่งกันและกันตามโจทย์และประด็นการพูดคุยตามที่ได้ตกลงกันในแต่ละครั้งไปอีกด้วยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th