หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   11 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์อนามัยที่ 11   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

บรรยายเรื่อง ?ภาวะโลกร้อน...ท้องถิ่นจะช่วยได้อย่างไร? รุ่นที่ 2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องบุศราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 50 คน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 คน จังหวัดชุมพร 17 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 คน จังหวัดกระบี่ 5 คน จังหวัดพังงา 1 คน จังหวัดภูเก็ต 9 คน จังหวัดระนอง 2 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากเทศบาล 40 คน จาก อบต. 10 คน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การบรรยาย ครั้งที่ 2 ทำให้มองเห็นสภาพการจัดอบรมบุคลากรที่มีความหลากหลายอาชีพ ซึ่งมี นิติกร สัตวแพทย์ วิศวะกร ผู้บริหาร นักวิชาการสาธารณสุข นักวางแผน นักพัฒนาชุมชน นักการเงิน จำเป็นต้องมีการเตรียมการสำหรับพิธีกรประจำวันที่เหมาะสม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดทำเอกสารการเรียนการสอนนักศึกษาในเรื่องการเข้าไปทำงานกับชุมชนทีมีความรู้ ให้เหมาะสม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th