หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรอนงค์  สวัสดิ์บุรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   09 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 โครงการต้นกล้าสีขาว
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการต้นกล้าสีขาว ของคณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ กล่าวคือ โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Project สู่ธุรกิจ SMES ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา และ โครงการการสร้างเสริมผู้ประกอบการ SMEs รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 "แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโครงการต้นกล้าสีขาว สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆให้กับนักศึกษาในสำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเข้าประกวดในโครงการต่างๆรวมทั้งหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักสารสนเทศศาสตร์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถเชื่อมโครงการต่างๆเข้ากับหน่วยงานที่เป็นประธานโครงการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th