หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์อนามัยที่ 11   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  การทำเวทีประชาคมกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช จัดกลุ่มแบบลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ค้นหาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ปัญหา ขยะ 5 กลุ่ม ปัญหานำเสีย 1 กลุ่ม การนำเสนอการแก้ไข แลกเปลี่ยนความรู้กันใน วันที่ 8 มิถุนายน 2550 แต่ละกลุ่มมีโครงการแก้ไขปัญหาขยะแตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละท้องที่ มีตั้งแต่จัดซื้อถังรองรับขยะ ไปจนถึง การเป็นถนนที่ปลอดถังขยะ (สุราษฎร์ธานีบางเทศบาล) การนำกลุ่มซานตาครอส (ซาเล้ง) มาช่วยกำจัดขยะ การร่วมมือกับบริษัทรับซื้อขยะ การฝึกกลุ่มซาเล้งให้คัดแยกขยะโดยไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน การประเมินผลงานการจัดการขยะโดยการแจ้งประกาศข้อมูลขยะก่อนเริ่มโครงการ กับ ในระหว่างดำเนินโครงการตามที่สาธารณะ ลักษณะร่วมที่เหมือนกันคือการสร้างจิตสำนึกในโรงเรียน และชุมชน  

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.นำข้อมูลมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาชุมชนกับสุขภาวะ

2. เทศบาลเมืองฉวาง จ.นครศรีธรรมราช แจ้งขอรับนักศึกษา สหกิจสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมมาพัฒนาต่อเนื่องเป็นเอกสารประกอบการเรียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th