หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   28 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   30 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    รูปแบบการบำบัดรักษาด้วยน้ำ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

  • สรีรวิทยาการออกกำลังกายและรูปแบบการเคลื่อนไหวในน้ำ
  • ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีของการบำบัดรักษาด้วยนำและการบำบัดด้วยน้ำเหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มใด
  • ธาราบำบัดเพื่อการรักษาความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ และเพื่อรักษาความผิดปกติทางระบบประสาท
  • การใช้ Halliwick method และ Badragaz technique เพื่อการรักษาความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและเพื่อรักษาความผิดปกติทางระบบประสาท
  • การใช้เทคนิค Water specific therapy เพื่อรักษาความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและเพื่อรักษาความผิดปกติทางระบบประสาท

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  • นำความรู้จากการอภิปรายและปฏิบัติการมาพัฒนาเนื้อหาการสอนวิชาวารีบำบัดและสปาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด
  • นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในคลินิกกายภาพบำบัด

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
  • ปรับปรุงเนื้อหาวิชาวารีบำบัดและสปาให้ดียิ่งขึ้น
  • นำการรักษาด้วยน้ำมาพัฒนางานในคลินิกกายภาพบำบัดต่อไป


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th