หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   04 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   04 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์อนามัยที่ 11   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

วิทยากร ?ภาวะโลกร้อน...ท้องถิ่นช่วยได้อย่างไร?

บรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน...ท้องถิ่นจะช่วยได้อย่างไร เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องบุศราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 51 คน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 คน จังหวัดชุมพร 15 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 คน จังหวัดกระบี่ 6 คน จังหวัดพังงา 3 คน จังหวัดภูเก็ต 1 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากเทศบาล 47 คน จาก อบต. 4 คน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งความประสงค์ ยินดีรับนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกสหกิจศึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พยายามสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนภาคใต้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th