หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 พ.ค. 2548    ถึงวันที่   28 พ.ค. 2548
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ?ศึกษารูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนด้วยกระบวนการวิจัย?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

วิทยากรและให้คำปรึกษานักวิชาการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขภาคประชาชน เตรียมการจัดทำโครงร่างการวิจัยโดยนักวิจัยท้องถิ่น เพื่อใช้กระบวนการวิจัยแบบ Participatory Action Research (PAR) ทำวิจัย 3 เรื่อง คือ (1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคโดยเครือข่ายสุขภาพของชุมชน (2) การพัฒนารูปแบบการจัดระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในชุมชน โดยภาคประชาชน (3) การศึกษาระบบสุขภาพภาคประชาชนของเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล วางแผนดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1  ทีมนักวิชาการสาธารณสุขและนักวิจัยท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาโครงร่างโดยยึดถือแนวคิดของนักวิจัยท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเลือกพื้นที่อำเภอลานสกา เนื่องจากแกนนำชุมชนทั้งภาครัฐและประชาชนแจ้งความประสงค์ต้องการเรียนรู้เรื่องงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 2  นักวิจัยท้องถิ่นนำเสนอโครงร่างการวิจัยในวันที่ 17 มิถุนายน 2550 จำนวน                           3 โครงการ เตรียมการรับฟังคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2550 และสร้างเครื่องมือเพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3  นักวิจัยท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปงานวิจัย รวมทั้งสรุปการเรียนรู้ ภายใน               เดือนกรกฎาคม 2550   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การฝึกอบรมนักวิจัยท้องถิ่น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สร้างแนวทางในการเชื่อมโยงนักวิจัยท้องถิ่นกับทีมวิจัยท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th