หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กิตติยา  กองผล   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   15 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   19 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Auditing Information System
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

1.Auditing Information System

2.Operating System

3.Database Management Systems

4.New Technology and Current Issues   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

     ได้ความรู้ในเรื่องของหลักการตรวจสอบทางด้าน IT และได้ฟังประสบการณ์การตรวจสอบจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งตรงนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบของหน่วยงานได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
       ลักษณะการตรวจสอบที่ได้เข้าไปรับฟังจากหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบขององค์กรเชิงพาณิชย์  ซึ่งจะนำความรู้ตรงนั้นมาพัฒนาต่อ และนำหลักและแนวการตรวจสอบมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อการศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th