หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อวยพร  เรืองศรี   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   21 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   21 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรที่ 1)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

2. องค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (ตามที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่จำนวน 44 ตัวบ่งชี้)

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้และตามจุดเน้นของสถาบัน

4. หน้าที่ จรรยาบรรณ บทบาทของผู้ประเมิน

5. เทคนิคการประเมินคุณภาพและการประเมินผลการประเมิน

6. การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

7. การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร

8. การฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. นำมาพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ มวล. ในด้านองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ตามที่ สกอ. กำหนด

2. นำความรู้ เทคนิค และวิธีการอบรมที่ได้ในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 3 (รุ่นที่ 8) ซึ่ง มวล. จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สกอ. จัดขึ้นให้กับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2550 นี้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

(รายละเอียดดังหัวข้อ --"ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข")พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th