หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิเชียร  ชูเสมอ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   25 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เส้นทางสู่ฝัน...ร่วมสร้างสรรค์ S&T
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    30 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง 'เส้นทางสู่ฝัน..ร่วมสร้างสรรค์ S&T"ในโอกาสที่ ว.ว.ครบรอบ 44 ปีนั้นได้มีการจัดกิจกรรม 1 วันใน 25 พ.ค. 50 แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลักคือการสัมมนาในห้องประชุมใหญ่ บางกอกคอนเนชั่น เซ็นทรัล ลาดพร้าว และนิทรรศการผลงานวิจัยในพื้นที่จัดแสดงในชั้นเดียวกัน

1.สัมมนาภาคเช้า ช่วงที่ 1 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้นำเสนอมุมมอง"ในหลวงในดวงใจ...ธ ทรงสร้างเส้นทาง S&T "สรุปโดยสาระ พระองค์ท่านทรงใช้กระบวนการทรงงานเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนครบถ้วนทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ (น้ำ เกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน)ด้วยกระบวนการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (S&T) และในหลายโอกาส ทรงผสมผสาน ด้วยศาสตร์โบราณเช่น โหราศาสตร์ ด้วยพระปรีชาญาณยิ่ง ตัวอย่างเช่น โครงการฝนหลวง โครงการพัฒนาห้วยทรายฯที่สามารถเปลี่ยนดินทรายให้เป็นดินอุดม การนำหญ้าแฝกมาพัฒนาดิน ฝายแม้ว(check dam)เพื่อชะลอน้ำชะโลมดินเพื่อสร้างป่าและแนวกันไฟป่า โครงการแกล้งดิน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติแหลมผักเบี้ย กังหันน้ำชัยพัฒนา ฯลฯ นอกจากนั้นพระองค์ท่านทรงเป็น working king เพียงพระองค์เดียวที่ได้รับจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาจาก EU โดยสรุป หลักการประยุกต์นั้นพระองค์ท่านทรง เน้น ประหยัด คุ้มค่า เรียบง่าย เหมาะสม พอดี และมีประโยชน์

2.สัมมนาภาคเช้าช่วงที่ 2 ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถืง ความอ่อนด้อยของชาติไทย ในแง่ ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (S&T)เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมอง จากตัวชี้วัดประเมินด้านต่างๆจากหลายสำนักระดับนานาชาติ ต้นเหตุคงมีหลายประการ แต่หลักฐานการใช้จ่ายเพื่อ R&D ของประเทศในปี 49 เพียง 0.26%ของGDPขณะที่ ญี่ปุ่น 2.98% เกาหลี 2.92% อเมริกา 2.80% ไต้หวัน 2.16% แน่นอนทำให้ compettitveness ranking ของเรา อยู่ประมาณ 50 จาก 61 ประเทศ ตามหลัง สิงคโปร์ มาเลเซีย เกือบทุกด้าน พอจะเห็นโอกาสบ้าง ในอุตสาหกรรม ยา/เภสัชกรรม ที่มีสัดส่วนการจ้างนักวิทยาศาตร์ เทคโนแครต และเภสัชกรอยู่ไม่น้อย โดยสรุป เรา 1)ขาดผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2)ขาดความมุ่งมั่น(national will) 3)ขาดการออม/ส่งเสริมการบริโภคเกินตัว ในมุมมองของวิทยากร การพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (S&T)สามารถกลมกลืนไปกับแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดี ทั้ง 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข ทั้งนี้จะต้องประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง 3 ฝ่าย ทั้ง รัฐ เอกชน และ วิชาการ

3 . การอภิปรายร่วมภาคบ่าย

3.1 คุณ ปลื้ม (ม.ล.ณัฐกรณ์ เทวกุล)ในฐานะสื่อมวลชน บอกว่า สื่อ ชอบนำเสนอข่าวร้ายมากเกินไป ไม่ช่วยยกระดับความคิดและจินตนาการของคนไทย ให้ตระหนักเรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (S&T)

3.2.คุณ ปรีชา เต็มพร้อม จากสภาอุตสาหกรรมฯบอกว่าคนไทย นักอุตสาหกรรมไทย มีความสามารถ แต่กำลังซื้อ เครื่องจักรในประเทศไทยยังมีน้อยเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ อีกทั้งไทยขาดอุตสาหกรรมต้นทางจำพวกเหล็ก เหล็กกล้า จึงเกิดเป็นข้อจำกัดมาก

3.3 ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน นักเทคนิคการแพทย์ อดีตนักวิจัย นักธุรกิจด้าน medical technology ,biotechnology ระดับชาติ และนานาชาติ ผู้ประสบความสำเร็จสูงยิ่ง บอกว่า ประเทศไทย สามาถแข่งขันได้ด้าน biotechnology ยังมีพื้นที่ ยังมีโอกาส สำหรับนักวิชาการ/นักธุรกิจไทย หากรู้จักเรียนรู้และคว้าโอกาส เธอใช้อุปมา ว่า "ในน่านน้ำที่ปลาไม่ชุม เรือหาปลาก็ย่อมมีไม่มาก" เธอแนะว่า ควรเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรของเรา ไปทาง non-food product น่าจะได้มูลค่าเพิ่มมากกว่า อีกประการ ความหลากหลายชีวภาพเขตร้อนของเรา คือ natural assets ที่ใครก็อิจฉาหากแต่เราเองยังไม่ได้นำมาพัฒนาสักเท่าไรนัก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.การกำหนดยุทธศาสตร์การ วิจัยสหภาคีเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

2.การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ ภาคีผู้รับประโยชน์ ทั้ง ผลระยะสั้น และระยะยาว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนานักวิชาการทุกระดับ

4.ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ S&T ทุกระดับ

5.การบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลงานทุกระดับ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.การกำหนดยุทธศาสตร์การ วิจัยสหภาคีเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

2.การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ ภาคีผู้รับประโยชน์ ทั้ง ผลระยะสั้น และระยะยาว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนานักวิชาการทุกระดับ

4.ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ S&T ทุกระดับ

5.การบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลงานทุกระดับพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th