หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   17 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   19 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การปรับปรุง พัฒนา ปฏิรูประบบการจัดการศึกษาที่นำไปสู่การปฏิรูประบบการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาเภส
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

จากการที่ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ระบบการฝึกปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยใช้กรอบตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม  พ.ศ. 2545 โดยมีกรอบแนวคิดคือ

1.      การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับใช้เวลาไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง โดยอาจใช้เวลา 11 สัปดาห์ ๆ ละ 6 วัน ๆ ๆละ 8 ชั่วโมง ในช่วงเดือน มีค.-พ.ค. ของแต่ละปี

2.      ฝึกปฏิบัติงานติดต่อกันในแหล่งฝึกเพียงแหล่งเดียวคือ ร้านยา (ร้านยาคุณภาพ หรือมีศักยภาพเพียงพอในการฝึกงาน) หรือโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงขึ้นไป

ทั้งนี้ได้จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้คือสถาบันการศึกษา และแหล่งฝึก เข้าร่วมให้ความคิดเห็นใน (ร่าง) ดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) โดยร่วมอภิปรายใน ประเด็นต่าง ๆ และได้ข้อสรุปดังนี้

-          (ร่าง) กรอบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2545 ในด้านระยะเวลาการฝึก ให้กำหนดโดยสถาบันแหล่งฝึกและหลักสูตร สถาบันแหล่งฝึก กิจกรรมการฝึก จำนวน คุณภาพของกิจกรรม ศศภท.ยังต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ความเห็นจากที่ประชุมนำมาปรับปรุง (ร่าง) กรอบการฝึกฯ ดังกล่าว

-          (ร่าง) แบบประเมินความรู้ความสามารถนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ การประเมินผลต้องเน้นในเชิงคุณภาพที่สามารถประมวลและวัดได้ ดัชนีชี้วัดที่กำหนดใน ร่างฯ ยังไม่ชัดเจน และการประเมินการฝึกงานฯ ควรทำร่วมกันระหว่างแหล่งฝึกและคณาจารย์ในสถานศึกษา ส่วนเกณฑ์ในการประเมินและวัดผล ศศภท.จะรับเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการต่อไป

-          การสนับสนุนและพัฒนาสถาบันแหล่งฝึกอย่างเป็นรูปธรรมบนหลักการของการแบ่งเขตรับผิดชอบ แหล่งฝึกสามารถรับฝึกงานนักศึกษาและมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบได้  การแบ่งเขตพื้นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและการนิเทศ์การฝึกงานเท่านั้น  สถาบันควรมีการกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาหรือลดภาระงานของแหล่งฝึกฯ เช่นการส่งอาจารย์ไปปฏิบัติงานวิชาชีพที่แหล่งฝึก หรือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของแหล่งฝึก โดยการส่งอาจารย์แหล่งฝึกไปดูงาน/ศึกษาต่อ ให้ร่วมประชุมวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  หรือร่วมสอนในสถาบัน โดยให้ตำแหน่งทางวิชาการในรูปแบบพิเศษ

-          การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะปฏิบัติด้านต่างๆ สำหรับนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน อาจมีการกำหนดข้อสอบกลางโดย ศศภท. เพื่อประเมินนักศึกษาก่อนฝึกงาน

-          การจัดแผนการศึกษาที่สามารถรองรับการฝึกปฏิบัติงาน สถาบันควรปรับแผนการสอนเพื่อให้รองรับการฝึกงานฯ โดยไม่จำเป็นต้องปรับหลักสูตร

-          องค์กรกลางที่ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน ควรมีองค์กร/สมาคมทางวิชาชีพอื่นๆ ร่วมด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th