หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2543    ถึงวันที่   24 พ.ค. 2543
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    15 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ก้าวย่างอย่างมั่นใจกับการศึกษาไทยด้วยสหกิจศึกษา?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  ระบบสหกิจศึกษาช่วยให้บัณฑิตสามารถเชื่อมโยงการเรียนในสถานศึกษากับโลกของการทำงานได้มากขึ้น และเพื่อเป็นการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถานประกอบการ การ สัมมนาครั้งนี้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จัดการทำงาน การนิเทศสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสหกิจศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th