หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวดี  เพชรศิราสัณห์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล และข้อบังคับชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งป
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วย และระเบียบปฏิบัติของชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อเป็นองค์กรพัฒนากิจกรรมนักศึกษาพยาบาลระหว่างสถาบันพยาบาล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กระตุ้นและส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมการพยาบาลในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th