หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ภนาวรรณ  ศรีปัญญา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   16 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ ครั้งที่ 4
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
     เพื่อนำนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ ครั้งที่ 4 เพื่อเข้าทำการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศต่อไป และเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในโรงเรียนให้ทัดเทียมนานาประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.  สามารถนำการจัดการและรูปแบบการจัดการแข่งขันมาประยุกต์ใช้ในการจัดค่ายอบรม

2.  สามารถนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมมาเป็นแบบอย่างในการจัดการเตรียมการจัดค่ายครั้งต่อไปได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.  ด้านการจัดการและระบบการทำงานทั้งทางด้านการจัดการและแผนการดำเนินการ

2.  นำความรู้ที่แลกเปลี่ยนกับวิทยากรศูนย์ต่าง ๆ มาปรับปรุงใช้กับ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th