หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ณฐมน  นุ่นรักษา   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   19 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ1 รุ่นที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เรียนภาคทฤษฎีเกี่ยวกับนิวเครียร์และรังสี    พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต และการป้องกันอันตรายจากรังสี ฯลฯและฝึกภาคปฏิบัติ  ประเมินผลการฝึกอบรมโดยการสอบข้อเขียน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เนื่องจากเครื่อง GC ซึ่งมีตัวตรวจวัด ECD มีสารกัมมันตรังสีคือ Ni 63 อยู่ภายในตัวตรวจวัด  เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี ต้องมาทำเรื่องขออนุญาตมีสารกัมมันตรังสีไว้ในครอบครองกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยรับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี  ทำการวัดรังสีและส่งแผ่นวัดรังสี TLD ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกๆ 2 เดือน และรายงานเกี่ยวกับสภาพของสารกัมมันตรังสีให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบทุกๆ 4  เดือน และส่งเครื่องมือตรวจวัดรังสีไปสอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. จัดทำรายงานสรุปการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุ่นที่ 2

2. สอนหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ที่จะมาใช้เครื่อง GC ที่มีแหล่งกำเนิดรังสีอยู่พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th