หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาปนิก   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2549 และร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. ประชุมใหญ่สภาคณบดี เมืองทองธานี ในงานประจำปีของสมาคมสถาปนิกฯ

2. ประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ของหลักสูตร สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - การประชุมหลักสูตรใหม่ ได้ข้อมูลใหม่เพื่อแก้ไขปรับปรุงสรุปการศึกษาฯทำให้สามารถแก้ไขเล่มข้อมูลเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการในครั้งต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ได้รับทราบความเปลี่นแปลงในสภาคณบดี และทำให้สามารถนำไปก่อเกิดการเชื่อมโยงระหว่าง มวล. กับ ม.เทคโนโลยีบางมด

- พัฒนาการร่างหลักสูตร สถ.บ. ID ฉบับปรับปรุงจะมีความสอดคล้องกับความจำเป็นของสังคมการผลิตมากยิ่งขึ้น

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th