หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ณรงค์  ฝั่งชลจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   28 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.ราชภัฏสวนสุนันทา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

 

-ทราบถึงวิธีการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

-ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

-สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประโยชน์อันสูงสุดต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-จัดทำห้องเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย

-จัดเก็บสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปบำบัดต่อไป

-เมื่อเกิดอุบัติภัยร้ายแรงสามรถหาวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการต่างๆได้

-ให้คำแนะนำสารเคมีที่เป็นอันตรายแก่นักศึกษาได้อย่างดีเยี่ยมพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th