หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สิริ  บุญเนือง   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนอาคารสถานที่
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   04 เม.ย. 2549    ถึงวันที่   04 เม.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง/สถาปนิก50
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง/การแสดงสิ้นค้าเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างในปัจจุบัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  งานออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เกี่ยวกับงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th