หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   11 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและม.เกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ค่ายเสริมประสบการณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน(JSTP) ค่ายที่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

- เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์นักเรียน

- เป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ประชุมนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เป็นแนวทางในการคัดเลือกนักเรียนรับทุนระยะยาวของโครงการ JSTP  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- เพื่อการคัดเลือกนักเรียนรับทุนระยะยาวของโครงการ JSTP รุ่นที่ 10พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th