หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิชชานีย์  จริยพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   09 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ ครั้งที่ 30
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  การประชุมครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายอย่าง  เช่น  การเรียนกายวิภาคศาสตร์ด้วยตนเอง   การเรียนกายวิภาคศาสตร์ด้วย block system  ซึ่งผู้บรรยายเป็นอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์มากมายจากหลายสถาบัน  เช่น  ม. มหิดลและ ม. เชียงใหม่      ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับผลดี  ผลเสียของการจัดการเรียนกายวิภาคด้วย block system มากขึ้น   นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมสถาบัน  ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยมีความเห็นตรงกันว่า  การทำวิจัยร่วมระหว่างสถาบันเป็นสิ่งที่ดี  และควรมีการสานต่อในหัวข้อนี้    การประชุมในวันที่ 2   เน้นการเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าและโพสเตอร์  ซึ่งมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.  มีแนวทางในการทำวิจัยเรื่องใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น

2.  นำความรู้จากการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้น  มาปรับใช้ในการสอนนักศึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

มีแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอน แบบวีดีทัศน์  หรือ power point ที่มีคุณภาพสำหรับให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th