หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    วิทยานิพนธ์ ?ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้มาตรการด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

 วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาสภาพของการใช้มาตรการด้านกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. 2535 เพื่อสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยในเทศบาล

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้มาตรการด้านกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. 2535 เพื่อสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยในเทศบาล

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการใช้มาตรการด้านกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. 2535 เพื่อสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยในเทศบาล

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในฐานะของประธานกรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์ ได้เห็นความตั้งใจในการศึกษาของนักศึกษา และข้อจำกัดบางประการที่สามารถแนะนำให้ปรับปรุงได้ ซึ่งคาดว่าลักษณะเช่นเดียวกันนี้ อาจจะเกิดขึ้นได้ในทำนองเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษาไทย การเว้นวรรคคำ การพิมพ์รายงานที่ใช้สัญญลักษณ์คั่นตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง

สำหรับการกำหนดตัวแปรในการวิจัย จัดได้ว่านักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามได้ รวมถึงกระบวนการวิจัย จนถึงขั้นการนำเสนอผลการวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การจัดเตรียมการเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพร้อมต่อการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องมีกรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ต่างสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของ สกอ.พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th