หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  ประลมพ์กาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายวิภาคศาสตร์และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มช   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการสามคมกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 30
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  มีการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอนสาขากายวิภาคศาสตร์  การบรรยายผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขากายวิภาคศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th