หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประเสริฐ  มากแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    International Conference on Problem ? Based Learning
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

Workshop 2 Curriculum development

            To develop curriculum must start with establish curriculum committee to conduct development process as following below:

            Step 1: Identification/ Institution?s mission and the needs of its stakeholders

            Step 2: Needs assessment of the learners

            Step 3: Establishment of curriculum?s goals and objectives

            Step 4: Selection of educational strategy

 

Workshop 4 Assessment in PBL

            Assessment in PBL:

-         Should be similarly structure.

-         Not only assess at the end of the activity or unit but also ongoing assessment.

            Assessment in PBL session consists of PBL skills, communication skills, Self-directed learning skills, Critical thinking and group/ teamwork skills.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  (Problem based learning)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา PBL

- การประเมินการเรียนการสอนแบบ PBLพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th