หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   23 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    วิจัย "Student Self Assessment and Facilitator Evaluation of PBL-process: The Case Study of SAP
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดย กลุ่มอาจารย์ที่ร่วมสอนวิชาชุมชนกับสุขภาวะ 3102-306 ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการวิจัยสถาบัน เก็บข้อมูลหลังจากสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ นักศึกษา 90 คนประเมินตนเองก่อน และหลังการเรียนแบบ PBL ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรใน 5 ประเด็น คือ ด้านความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ผลต่อตนเอง และเจตคติ

อาจารย์ประจำกลุ่มทำหน้าที่เป็นติวเตอร์และประเมินนักศึกษาทุกคนในกลุ่มด้วยแบบสอบถามปลายปิดที่มีลักษณะเหมือนกันกับของนักศึกษา ได้ผลการศึกษาดังบทสรุปในไฟล์แนบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ผลการศึกษาเป็นการยืนยันว่าการเรียนด้วยแบบ PBL ทำให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในทุกทิศทาง แต่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้ PBL มีประโยชน์มากขึ้น เพราะการจะให้นักศึกษามีความรู้เพื่อแก้ปัญหาได้ ต้องมีฉากทัศน์ (Scenario) ที่เชื่อมโยงได้กับหลายวิชาทั้งหลักสูตร และมีพัฒนาการของฉากทัศน์ที่ง่าย ไปจนถึงระดับยากซับซ้อนและลึกซึ้ง มิใช่จัดทำเป็นเพียงรายวิชา ซึ่งในมุมมองของนักศึกษาที่มีฉากทัศน์ในรายวิชาเดียว นักศึกษาจะมีความพอใจในการเรียนรู้ของตนเองมาก ไปจนถึงมากที่สุด ซึ่งก็เป็นข้อดีประการหนึ่ง ที่ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th