หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   23 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    วิจัย"Fore-knowledge in Basic Science, Community-based Learning, and Problem-based learning procedur
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การปฏิบัติงานเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ที่นักศึกษาแพทย์ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นต้องมีก่อนเรียนแพทย์ใน 3 ประเด็น คือ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความรู้ด้านการเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning: PBL) และ ความรู้ด้านชุมชน

การวิเคราะห์เป็นการจัดกลุ่มคำตอบที่มีความเหมือน และสอดคล้องกัน ตามข้อความที่นักศึกษาแพทย์ระบุ ดังสรุปในไฟล์ สรุป (แนบท้าย) ซึ่งได้จัดเตรียมเป็นโปสเตอร์ นำเสนอในการประชุม International Conference on Problem-based Learning "A Curriculum Model for Educational Reform" 2-4 May 2007 at Walailak University and the Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat, Thailand   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดเปิดคณะแพทย์ในปีการศึกษา 2551 และมีแนวโน้มที่จะจัดการเรียนให้กับนักศึกษาแพทย์ ด้วยระบบ PBL ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในคณะแพทย์ และผู้ที่จะสอนด้วยระบบ PBL น่าจะได้นำผลการวิจัยนี้ไปเทียบเคียง และเตรียมการสอนให้นักศึกษาและการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ผลการศึกษานี้ นำมาผนวกกับความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมในการจัดประชุม International Workshop (May 2, 2007) ในกลุ่ม Implementing and Managing PBL ทำให้มีแนวคิดในการจัดทำ Topic tree ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขในชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th