หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Walailak University   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    A Curriculum Model for Educational Reform
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ 1.workshop 2.Conference

 1.Workshop ในวันที่ 2/5/50 เข้าไปศึกษาในส่วนที่ 2(Curriculum Development) และ 4 (Evaluation and Assessment in PBL) โดยในหัวข้อที่ 2 อธิบายการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาในอนาคตและได้มีการลองทำหลักสูตรด้วย ส่วนหัวข้อที่ 4 อธิบายลักษณะการประเมินขั้นตอนการประเมินพร้อมเหตุผลทางจิตวิทยาและลักษณะวิธีการตั้งคำถามและมีการทดลองสร้างคำถามในแต่ละสายวิชา

2.Conference ในวันที่ 3-4/5/50 ลักษณะเป็นการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญสลับกับการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ PBL ทำการดำเนินรายการเป็นแบบ Parallel   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนทั้งการทำ senario และการเป็นผู้ประเมิน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความสัมพันธ์ของผู้เรียน PBL ต่อการพัฒนาตัวเองแบบ Long-life Learning

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th