หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   30 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 31
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ได้นำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย เรื่อง

Determination of hydroquinone in cosmetic products by HPLC and UV-visible spectrophotometer

และชมนิทรรศน์การเครื่องมือทางการแพทย์ และร่วมฟังบรรยายวิชาการ

ในเนื้อหาต่อไปนี้

- Best practice in clinical laboratory

-Competency and workload analysis for medical technologists
- Laboratory Management
-ก้าวทันยุคกับเกร็ด และ เคล็ดลับของการดูเซลล์เม็ดเลือด
-Stem cells and clinical applications
-การค้นพบสายพันธุ์ดื้อยาของเชื้อ H5N1
- Update HIV vaccine in Thailand
-Biohazard waste management
- CD298 : โปรตีนบนผิวเม้ดเลือดขาวที่ค้นพบโดยนักเทคนิคการแพทย์ไทย
- Cell markers for Leukemia 
- ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็ง และ Biomarkers
-HBV - DNA and HCV - RNA testings to optimize HBV and HCV management
- Apllications of intrabodies in immunotherapy
- Post HAART : ผลกระทบของยาต้านไวรัสในผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อการตรวจทางห้องปฏิบัตืการ
-Malaria : a re - visit
- Vibrio ร้ายจริงหรือ ?
-บทบาทของสภาและสมาคมเทคนิคการแพทย์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th