หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   03 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคมของโครงการ JSTP
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

- สรุปกิจกรรมโครงการ JSTP รุ่นที่ 9 ค่ายที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 ? 29 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา

- รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการค่ายที่ 1 รุ่นที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 ? 11 พฤษภาคม 2550   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- เพื่อรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- เพื่อรายงานกิจกรรมวิชาการที่จะจัดขึ้นเรื่อง ?จมูกและกลิ่น? ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น. และเรียนเชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง  ?นาโนเทคโนโลยี? ในวันอังคารที่  8 พฤษภาคม 2550 เวลา 19.00- 21.00 น.  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมในค่ายต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th