หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   30 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ YSC 2007
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

- เพื่อสรุปการดำเนินโครงการ YSC 2007 ของศูนย์ประสานงานภาคใต้

- หารือเรื่องการดำเนินโครงการ YSC ของปีถัดไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- เพื่อเสนอแนวทางและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานภาคใต้

- เพื่อเตรียมการในการเสนองบประมาณของปีถัดไป ของศูนย์ประสานงานภาคใต้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เพื่อวางแผนการดำเนินงานของโครงการ YSC 2008 ของศูนย์ประสานงานภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th