หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวดี  เพชรศิราสัณห์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี "ใต้ร่มพระบารมี เพื่อสุขภาพคนไทย"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. การปฏิรูปสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชน

2. การเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. Best practice ทางด้านการแพทย์และพยาบาล

4. นวัตกรรมทางด้านการแพทย์และพยาบาล

5. การจัดการองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และพยาบาล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และพยาบาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในระดับวิชาชีพ และระดับชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อมูลพื้นฐานที่ได้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาลในคลินิกได้เป็นอย่างดี และเป็นแนวทางในการนำความรู้แลกเปลี่ยนกับบุคลากรทางด้านการพยาบาลในโรงพยาบาลแหล่งฝึกต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th