หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวดี  เพชรศิราสัณห์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   26 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพระบรมราชชนก / รร. เอเชีย แอร์พอร์ต   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 สถาบันพระบรมราชชนก "จากงานประจำสู่งานวิจัย "
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

นวัตกรรมและองค์ความรู้จากการวิจัยด้านสาธารณสุข พัฒนาโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยสาธารณสุขทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติงานประจำและพัฒนาสู่องค์ความรู้และการวิจัย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสามารถนำความรู้และรูปแบบของนวัตกรรมทางด้านสาธารณสุขมาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สิ่งที่ควรพัฒนาต่อเนื่องคือกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th