หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัมพร  หมาดเด็น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   25 ก.พ. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ สรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

The workshop highlights the research being carried out by younger scholars in Southeast Asia on current issues in Islamic Studies and other social science research on Islam and Muslims in Southeast Asia.    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

The discourses about Islam and Muslim societies in contemporary Southeast Asia.

 

Extend the network with young Southeast Asian scholars in the field of Islamic Studies and on the study of Muslim societies in Southeast Asia.

 

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เวทีวิชาการ สอน และวิจัย วิจัยและพัฒนางานด้านวัฒนธรรม สังคมภาคใต้ โดยเฉพาะประเด็นอิสลามกับแนวคิดเสรีนิยมจากวิธีการศคกษาด้วยระเบียบวิธีทางสังคมศาสตร์

ขยายการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์งานเรื่อง Social Space of Muslims and non-Muslims in Southern Thailand: An Analysis of Interfaith Courtship and Marriageพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th