หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัมพร  หมาดเด็น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 ส.ค. 2549    ถึงวันที่   16 ส.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Bellagio Study and Conference Centre in Italy & SIS   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Understanding Islam from a Rights Perspective
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

A two-week short course on Understanding Islam from a Rights Perspective for Muslim women leaders of women's groups. It designed for leaders of women?s groups who wish to play a critical role in the public engagement with Islam in their countries, especially in its impact on law and policymaking, women?s rights, and fundamental liberties.    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  • Increasingly significant role in the lives of women and women activists
  • Understanding of the construction of Islamic jurisprudence and laws and the rights of women within an Islamic framework
  • Advance the cause of women?s rights within their societies.


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

It helps bring to light the vibrant tradition of differences and diversity of Qur'anic  interpretation and  juristic opinions that pervaded Islamic scholarship and society in the early years of Islam. 

Serve the political interests of competing groups as they battle for control of the Muslim community.

Provide an understanding of the contruction of gender in classical  tafsir literature and Islamic legal thought.

Come to an understanding of the traditional/patriarchal' modes of knowledge production in Islamic law.

Introduced to  the  reformist/egalitarian modes of knowledge production.

Develop arguments and strategies to advance (in their own contexts) a rights-based argument that is also grounded in Islam.พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th