หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัมพร  หมาดเด็น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ก.ย. 2549    ถึงวันที่   02 ก.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด    Assumption University and Konrad Adenauer Stiftung   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    INTERNATIONAL SEMINAR ON UNDERSTANDING CONFLICT AND APPROACHING PEACE IN SOUTHERN THAILAND
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

-Building Culture of Peace

-State, Reconciliation,, Ethnicity, and Islamic Fundamentalism

-Loyalty, Cross-Border Relations and Outcome of Dialogue     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  วิจัย บริการวิชาการ สอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้แก่ท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th