หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัมพร  หมาดเด็น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ก.ย. 2549    ถึงวันที่   23 ก.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Asia Research Institute, National University of Singapore   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    International Workshop on Muslim-non-Muslim Marriage, Rights and the State in Southeast Asia
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

This workshop aims to focus on marriages contracted between a Muslim and a non-Muslim in Southeast Asian countries, the processes and consequences of institutional control over them, and related issues.  Different countries in Southeast Asia have different institutional constructs within which marriages can take place across the religious divide.  We hope to examine the impact of structural factors, the politics of legal recognition, and barriers to rights.  In addressing these issues, we will also examine the consequences of marriage dissolution (and inter-religious conversion), in terms of the rights and access of each partner, to abode, to marital property, and to the custody of children.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

วิจัย สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านประชากร ศาสนา และวัฒนธรรม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ใช้ในการพัฒนางานวิจัย และการศึกษา ขยายเครือข่ายการทำงานวิจัยใน SEA

List of paper contributors for proposed volume ?Leap of Faith: Muslim-non-Muslim Marriage in Southeast Asia?

 

 

Paper Title

Contributors

Institutional Affiliation

1

Background paper: Muslim-non-Muslim marriage, rights and the state in Southeast Asia, with emphasis on Indonesia and Malaysia

Editors

Asia Research Institute,

National University of Singapore

2

Trapped between legal unification and pluralism:  the Indonesian supreme court?s decision on interfaith marriage

Ratno Lukito

State Islamic University,

Sunan Kalijaga,

Yogyakarta, Indonesia

3

?No Muslim; No Minangkabau?: Inter-religion marriage and its cultural impacts in Minangkabau (West Sumatra, Indonesia) society

Mina Elfira

 

University of Indonesia

4

Muslim-non-Muslim marriage in Indonesia: A study of religio-political contestation behind the Islamic law

Suhadi Cholil

 

Centre for Religious and Cross-Cultural Studies,

Gadjah Mada University,

Indonesia

5

Legal aspects of Muslim non-Muslim marriage in Indonesia

Mark Cammack

 

School of Law, Southwestern University, California, USA

6

Reforming the laws on inter-religious marriages in Indonesia

Siti Musdah Mulia

 

Department of Religious Affairs, Jakarta, Indonesia

7

?Khao Khaek?: Interfaith Marriage among Muslims and Buddhists in Southern Thailand

Amporn Marddent

 

School of Liberal Arts, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand

8

Muslim-non-Muslim marriages:  problems of legal recognition, jurisdiction, gender differences in legal status, and the barriers to rights and privileges

Norani Othman and Razlina Razali

 

IKMAS, Universiti Kebangsaan Malaysia & SIS Forum Malaysia

9

Muslim non-Muslim family relationships ? de facto complications from de jure separation

Maznah Mohd and Zarizana Abdul Aziz

 

Women?s Centre for Change, Penang, Malaysia

10

The interaction between the Syariah and civil legal institutions in the administration of the Muslim law on marriage and divorce: the experience of the Syariah Court of Singapore

 

Noor Aisha Abdul Rahman

 

Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore

11

Conversion to Islam in inter-ethnic marriages in Kelantan

Jolanda Lindenberg

Max Planck Institute for Social Anthropology, Saale, Germany

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th