หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การเสนอเกรดของนักศึกษษทุน

กิจกรรมของทุน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ตัดสินทุนต่อเนื่องของนักศึกษาทุนนี้ของ มอ.หาดใหญ่ มอ. ปัตตานี ม.ทักษิณ และ มวล.

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของนักศักษาทุน

การประชุมของนักศึกษาทุนในปีนี้ ที จุฬาฯ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

มวล.ต้องส่งเกรด GPAX -องนักศึกษา 5 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เพื่อดูเกรดต่อไป

หากมีผู้หลุดจากทุน ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุ

หาแนวทางจัดกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้และแนวทางการประชุมประจำปี

รายละเอียดที่สงสัย ให้สอบถามที่ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th