หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สมพร  บุญเกียรติเดชากุล   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนการเจ้าหน้าที่
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   28 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปขมท.   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    ก้าวใหม่การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

วันแรก (27 เมษายน 2550)

- ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี   กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับการพัฒนาชาติ"

- บรรยายเรื่อง "การบริหารงานบุคคลสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน" โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- บรรยายเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลักสมรรถนะ" โดย ดร.สมโภชน์  นพคุณ  ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

วันที่สอง(28 เมษายน 2550)

- บรรยายเรื่อง "การจัดการความรู้กับการพัฒนาบุคลากร"

โดย อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การบรรยายเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชน"  โดย คุณมนูญ  สรรค์คุณากร  ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลกลาง บปจ.ปูนซิเมนต์ไทย

- บรรยายเรื่อง "บุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับ"

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บรรยายเรื่อง "การอุดมศึกษาของรัฐในช่วงเปลี่ยนผ่าน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- บทบาทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และแนวทางใหม่ในการบริหารงานบุคคล

- ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศ ตามหลัก 4 ปี คือ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ   โดยนำหลักการและแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการทำงานของส่วนการเจ้าหน้าที่ และในงานที่รับผิดชอบ

- นำแนวคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เล่าเรื่องและประสบการณ์ในงานบุคคลโดยตรง นำมาขยายผลเพื่อการพัฒนางานของส่วนการเจ้าหน้าที่ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้คือ

        1) การส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

        2) การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนำหลักสมรรถนะ(Competency) มาประยุกต์ใช้ และการพัฒนาผู้ประเมินอย่างต่อเนื่อง

         3) การจัดการความรู้กับการพัฒนาบุคลากร

         4) ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ Career Path

         5) ระบบค่าตอบแทนพนักงาน

         6) ระบบสวัสดิการ  การแต่งกายพนักงาน ด้วยเครื่องแบบสีขาวและมีเครื่องประกอบแบบตามสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และระบบประกันสุขภาพ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 - ทักษะการบริหารงานบุคคลในสภาวะการเปลี่ยนแปลง

- การนำระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- เทคนิคการทำ KM เพื่อการพัฒนาบุคลากร

- แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)ของพนักงานสายสนับสนุน

อื่น ๆ อีกหลายเรื่องตามเอกสารแนบค่ะ  พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th