หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เบญจพร  สมจิต   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   10 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   11 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอทส์ จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Software Empower for HPLC,Waters
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การใช้งาน Software empower สำหรับเครื่อง HPLC ยี่ห้อ Waters  โดยมีเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้

1.การเข้า Login

2. การ Create and Manage a Project

3. การสร้าง Instrument Method and Method Set

4. การ Processing Method

5. การ Search หาข้อมูล

6. การ Add ข้อมูลเพิ่มเติม

7. การออกรายงานผล

8. การทำ Backup and Restore   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. นำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานจริง

2.  สอนการใช้งานเครื่อง HPLC สำหรับผู้ขอใช้เครื่อง HPLC  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. จัดทำคู่มือวิธีการใช้งาน Software Empower เพื่อเป็นแนวทางการใช้งาน Software สำหรับผู้ขอใช้เครื่อง HPLC

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th