หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล(โรงแรมบีพี สมิหลาบีชรีสอร์ท)   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การกำหนดสมรรถนะ บทบาทหน้าที่และตำแหน่งของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมของบุคคลดังนี้ หัวหน้าพยาบาล  หัวหน้าหอผู้ป่วย  พยาบาลที่ได้วุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN)  และพยาบาลประจำการ   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ   การกำหนดสมรรถนะ บทบาทหน้าที่และตำแหน่งของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  ทั้งนี้จะมีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาล   การบริหาร รวมทั้งระบบการศึกษาทางการพยาบาลของประเทศไทยในอนาคต 

           และเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการให้ผู้เข้าร่วมประระดม สมองและวิพากษ์  รายละเอียดของการกำหนดสมรรถนะ บทบาทหน้าที่และตำแหน่งของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงซึ่งเกิดจากการประชุมสัญจรทั่วประเทศมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งภาคเหนือ อีสานและภาคกลาง (การประชุมในภาคใต้ครั้งนี้เป็นครั้งหลังสุด) เพื่อนำข้อมูลไปจัดเป็นข้อสรุปเพื่อการผลักดันให้เป็นแนวปฏิบัติของประเทศต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

 

การเข้าร่วประชุมดังกล่าว ได้รับรู้ความคืบหน้าของสภาการพยาบาลในการสร้าง และการกำหนดสมรรถนะ บทบาทหน้าที่และตำแหน่งของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลซึ่งมีสาขาต่างๆ ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด   อันเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีจะต้องคำนึงถึงสมรรถนะของบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th