หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรุณ  นาคาพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   24 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop 2 : Physiology Experiments in Practice
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรม Power lab (chart : version 5 ) และทักษะการเตรียมสัตว์ทดลอง ตลอดจนการใช้สารเคมีในการทดลอง  หัวข้อที่ศึกษา       1. Smooth Muscle Contraction / ใช้ลำไส้หนู Sprague Dawley  ศึกษาลักษณะ และกลไกของกล้ามเนื้อเรียบ ของทางเดินอาหาร , ผลของอุณหภูมิ, กลไกการออกฤทธิ์ของสารเคมี หรือไอออน เช่น acetyline, adrenaline, CaCl2  ,KCl, BaCl 2. Nerve Action Potential กระตุ้นโดยใช้ sciatic nerve ของกบ ซึ่งเตรียมเส้นประสาทตัดออกมาจากตัวกบ วางบน nerve chamber ศึกษาวิธีการทำให้เกิด compound action potential, อธิบายความแตกต่างระหว่าง single action potential และ compound action potential 3. Skeletal Muscle Contraction โดย กระตุ้นกล้ามเส้นประสาท sciatic nerve ที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อน่องกบ
   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  . เทคนิคการเตรียมสัตว์ทดลอง เช่น เตรียมลำไส้เรียบของหนู, เตรียมเส้นประสาท sciatic nerve  

2. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป power lab (chart v.5)

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบการใช้กับเครื่องมือ ซึ่งจัดทำในประเทศ เป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานราคาถูก

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาสอนและแนะนนำนักศึกษาที่เรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ฯ

2. สามารถใช้งานโปรแกรม Power lab  ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น

3. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ต่อพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th