หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุทัย  ไตรอภิรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประขุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย "เทคนิคการแพทย์ตามรอยพระยุคลบ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    30 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  
> Poster presentation : Blood carboxyhemoglobin in smokers and non - smokers
> Best practice in clinical laboratory
> Competency and workload analysis for medical technologists
> Laboratory Management
> ก้าวทันยุคกับเกร็ด และ เคล็ดลับของการดูเซลล์เม็ดเลือด
> Stem cells and clinical applications
> การค้นพบสายพันธุ์ดื้อยาของเชื้อ H5N1
> Update HIV vaccine in Thailand
> Biohazard waste management
> CD298 : โปรตีนบนผิวเม้ดเลือดขาวที่ค้นพบโดยนักเทคนิคการแพทย์ไทย
> Cell markers for Leukemia 
> ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็ง และ Biomarkers
> HBV - DNA and HCV - RNA testings to optimize HBV and HCV management
> Apllications of intrabodies in immunotherapy
> Post HAART : ผลกระทบของยาต้านไวรัสในผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อการตรวจทางห้องปฏิบัตืการ
> Malaria : a re - visit
> Vibrio ร้ายจริงหรือ ?
> บทบาทของสภาและสมาคมเทคนิคการแพทย์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
> Competency and workload analysis for medical technologists
> Laboratory Management
> Stem cells and clinical applications
> การค้นพบสายพันธุ์ดื้อยาของเชื้อ H5N1
> Biohazard waste management
> CD298 : โปรตีนบนผิวเม้ดเลือดขาวที่ค้นพบโดยนักเทคนิคการแพทย์ไทย
> Cell markers for Leukemia 
> HBV - DNA and HCV - RNA testings to optimize HBV and HCV management


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
> Cell markers for Leukemia 
> HBV - DNA and HCV - RNA testings to optimize HBV and HCV management
> Biohazard waste management


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th