หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชัยวัฒน์  อุตตมากร   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ NECTEC และ CIO Forum ร่วมกับ HP   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวทางการบริหารจัดการและโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิกฤตการณ์ หรือ Crisis Management
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  ศูนย์ NECTEC และ CIO Forum ร่วมกับ HP จัดการประชุมขึ้น เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิกฤตการณ์ หรือ Crisis Management โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
1. Crisis management Planning and preparation
2. Technology Infrastructure... The primary step for Crisis management
3. Securing your data
4. Essential Tools and monitoring tools for proactive approach
5. Business Continuity planning is the key
6. Crisis management in action: real case studies

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th