หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   17 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   20 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   NUS/TEMASEK POLYTECHNIC/REPUBLIC POLYTECHNIC /AIR FORCE   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    PBL
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

การเรียนการสอน   PBL            ที่ดำเนินการโดย NUS โดย The Yong Loo Lin School of Medicine ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL มาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งมีหลักการในรูปแบบ ?Hybridization? นั่นคือ การ ?ผสมผสาน? รูปแบบการเรียนแบบบรรยายตามสูตรดั้งเดิมร่วมกับการเรียนแบบ PBL โดยให้สัดส่วนระหว่างการเรียนแบบดั้งเดิมกับแบบ PBL เป็น 80:20

                นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 และ 2 (Preclinical) จะได้เรียนรูปแบบ PBL โดยนักศึกษาใหม่จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทราบถึงหน้าที่และบทบาทของนักศึกษาที่ดี สร้างความคุ้นเคยและการจูงใจให้นักศึกษาสนใจการเรียนในรูปแบบนี้

                กระบวนการจัดการเรียนการสอน พอสังเขปได้ดังนี้

                ขั้นที่ 1 หลังจากอ่านโจทย์ปัญหา (Case) ซึ่งเขียนโดย Clinician และ Basic Scientist นักศึกษาจะต้องสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Formulate Learning Needs)

                ขั้นที่ 2 Resolve/Explain Problem นักศึกษาจะทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการอธิบายหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหา

                ขั้นที่ 3 Meeting with Case Writer เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว นักศึกษาทั้งชั้นเรียนจะเข้าชั้นเรียนพร้อมกันเพื่อทบทวนโจทย์ปัญหาและสิ่งที่กลุ่มได้มาทั้งหมดร่วมกับ Tutor

               

                ทั้งนี้แต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาทั้งสิ้น 10 - 12 คน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่มตลอดภาคการศึกษา

ส่วน REPUBLIC POLYTECHNIC และ REPUBLIC OF SINGAPORE AIR FORCE มีการจัดการเรียน PBL แบบ ONE DAY ONE PRPBLEM ตลอดหลักสูตร ในขณะที่ TEMASEK POLYTECHNIC เริ่มให้มีการเรียนแบบ PBL ในชั้นปีที่ 2 และ 3   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเรียนแบบ PBL ช่วยพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานเป็นทีม การสื่อสาร มีควาเชื่อมั่น และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษาในรูปแบบ PBL ของ มวล.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th