หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เบญจพร  สมจิต   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   02 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอทส์ จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    LC Theory and Application
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

        เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

1. HPLC System

2. Sample Preparation and Method Development

3. Gradient Optimization

4. Qualitative and Quantitative analysis

5. Maintenance and General trouble shooting   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น

1.  งานให้บริการการใช้เครื่อง HPLC สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการต่างๆ

2.  งานให้บริการเครื่อง HPLC สำหรับนักศึกษาที่ทำโครงงาน/วิทยานิพนธ์

3. งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบในพารามิเตอร์ที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. จัดทำรายงานสรุปจากการอบรม เรื่อง LC Theory and its application  เพื่อไว้เป็นความรู้สำหรับการปฏิบัติงานและผู้สนใจ

2. เขียนรายงานสรุปจากการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง HPLCพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th