หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   05 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำเดือนเมษายน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

- สรุปการจัดกิจกรรมโครงการ JSTP รุ่นที่ 9 ค่ายที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 ? 29 เมษายน 2550

- รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการค่ายที่ 1 รุ่นที่ 10   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- กิจกรรมค่ายที่ 3 รุ่นที่ 9 จัดในระหว่างวันที่ 23 ? 29 เมษายน 2550 โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นวันที่ 26 เมษายน ทั้งเช้าและบ่าย จัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเรื่อง Geo-informatics แอ่งสกลนคร

- กิจกรรมค่ายที่ 1 รุ่นที่ 10 จัดในระหว่างวันที่ 6 ? 12 พฤษภาคม 2550 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจ กรรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Nano Technology ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเรื่อง กรรม เรื่องจมูกและกลิ่น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกิจกรรมที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมาย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th