หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   08 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำเดือนมีนาคมของโครงการ JSTP
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 เม.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

- ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ JSTP รุ่นที่ 10

- การดำเนินการค่ายที่ 3 รุ่นที่ 9

- การดำเนินการค่ายที่ 1 รุ่นที่ 10   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ JSTP รุ่นที่ 10 มีนักเรียนผ่านการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 34 คน

- กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 23 ? 29 เมษายน 2550 โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็น บ่ายวันที่ 24 เมษายน และเช้า 25 เมษายน 2550 เป็นกิจกรรมเรื่อง GIS ของแอ่งสกลนคร

- กิจกรรมจัดเกี่ยวกับ Theme  ร่างกายของเรา โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม เรื่องกลิ่น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกิจกรรมที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมาย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th